Symfony (PHP - Twig) / HTML / CSS / JavaScript / MySQL