Symfony (PHP - Twig) / HTML / CSS / JavaScript / MySQL
WordPress / HTML / CSS / ReactJS (JavaScript - SCSS) / Symfony (PHP) / MySQL
Prestashop / HTML / CSS
Symfony (PHP - Twig) / HTML / CSS / JavaScript / MySQL
Symfony (PHP - Twig) / HTML / CSS / JavaScript / MySQL
Ionic / Symfony (PHP) / MySQL
Prestashop / HTML / CSS
Ionic / Symfony (PHP) / MySQL
Yii (PHP) / MySQL
WordPress / HTML / CSS / Symfony (PHP) / MySQL
Symfony (PHP - Twig) / HTML / CSS / JavaScript / MySQL
Symfony (PHP - Twig) / HTML / CSS / JavaScript / MySQL
Symfony (PHP - Twig) / HTML / CSS / JavaScript / MySQL